Replica. Beschläge aus Lutomierska (Polen)

40.00 

Replica. Beschläge aus Lutomierska (Polen)
Datierung: 11. Jahrhundert
Material: Bronze
Breite: 15 mm

Replica. Beschläge aus Norwegen

35.00 

Replica. Beschläge aus Norwegen
Datierung: 10-11. Jahrhundert
Material: Bronze
Breite: 25 mm

Replica. Beschläge aus Nowogrod.

35.00 

Replica. Beschläge aus Nowogrod.
Datierung: 11-13 . Jahrhundert
Material: Bronze
Breite: 25 mm

Replica. Beschläge aus Sarkel/Bielaja Wieza(Kiewer Rus)

35.00 

Replica. Beschläge aus Sarkel/Bielaja Wieza(Kiewer Rus)
Datierung: 11. Jahrhundert
Material: Bronze
Breite: 25 mm

Replica. Beschläge aus Schweden (Birka)

30.00 

Replica. Beschläge aus Schweden (Birka)
Datierung: 11. Jahrhundert
Material: Bronze
Breite: 25 mm

Replica. Eine Reihe von Gürtelbeschlägen, Schweden. Birka, das Grab 716

35.00 

Replica. Eine Reihe von Gürtelbeschlägen, Schweden. Birka, das Grab 716, Dating: das frühe Mittelalter

Replica. Gürtelschnalle – Schweden. Visby

35.00 

Replica. Gürtelschnalle – Schweden. Visby, Gürtelende – Schweden. Birka Grab 949, Early Middle Ages

Replica. Gürtelschnalle – Visby. Gürtelende – Schweden. Birka Grab 968

35.00 
Replica. Gürtelschnalle – Visby, Gürtelende –  Schweden. Birka Grab 968, Early Middle Ages

Replica. Gürtelschnalle – Visby. Gürtelende – Birka Grab 918

35.00 

Replica. Gürtelschnalle – Visby, Gürtelende – Birka Grab 918, Early Middle Ages